Aditus Mare d.o.o., Srima I 100 b, Vodice
T: +385 22 443 852, M: +385 99 684 5860
M: +385 99 338 4900, E: info@am-realestate.hr

Građevinsko zemljište s pogledom na more u Vodicama

ID: 126-1

Građevinsko zemljište, prodaja

Županija: Šibensko-kninska

Grad: Vodice

Šira lokacija: Vodice

Cijena: 135.000,00 € (1.010.848,68 kn)

Cijena/m²: 200,00 €

Površina: 675,00 m²

Ime: Dora

Prezime: Barbarić

E-mail: info@am-realestate.hr

Telefon: 022/443-852

Telefon: 099/338-4900

Aditus Mare d.o.o., Srima I 100 b, Vodice
T: +385 22 443 852, M: +385 99 684 5860
M: +385 99 338 4900, E: info@am-realestate.hr

Opis

Prodaje se građevinsko zemljište površine 675 metara kvadratnih, dimenzije zemljišta su š: 26 m, d: 26.49 m. Zemljište se nalazi na atraktivnoj mirnoj lokaciji udaljeno od mora 100 metara i 1000 metara od centra Vodica ravnog terena i pravilnog pravokutnog oblika sa pogledom na more. Sva infrastruktura nalazi se blizu terena, a do istog vodi asfaltirani put. Prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji zemljište je smješteno u izgrađenom (1.3) dijelu građevinskog područja naselja  prema kojem se propisuju sljedeći uvjeti obiteljske/višestambene gradnje:

Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje obiteljskih građevina (oznaka 1.3) u sklopu površina mješovite namjene (oznake M): - način gradnje: SS, - Pmin.= 400 m2 , - Pmax.= 1.200 m2 , - Min. širina građevne čestice: 14 m, - Emax.= Po+Su+Pr+2, - Vmax.= 10,0 m, - max.kig= 0,3, - max.kisN*= 0,6, Geoprojekt d.d. 1245-U4-13-02 Sukoišanska 43 Prijedlog 21000 SPLIT II. ID UPU-a naselja Vodice-Srima Rujan 2019. Stranica 39 - U izračun nadzemnog koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu namjenu, - PMmin.= 1,5 / 1

  Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje višestambenih građevina (oznake 1.2 i 1.3) u sklopu površina mješovite namjene (oznake M): - način gradnje: SS,
 - Pmin.= 700 m2 za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u, a za građevne čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog  područja naselja po PPUG-u min 1000 m2 , 
- Pmax= 2.500 m2 ,
 - Min. širina građevne čestice: 20m, 
- Emax.= Po+Su+Pr+2+Pk,
 - Vmax.= 13,0 m, 
- Max. dužina pročelja građevine: 30 m,
 - Najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti veća ili jednaka polovici njezine visine, - max.kig= 0,4 za građevne čestice površine do 1.000 m2 i to za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u, 
- max.kig= 0,35 za građevne čestice površine od 1.000 do 2.000 m2 i to za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u, 
- max.kig= 0,3 za građevne čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u i za građevne čestice površine veće od 2.000 m2 , - max.kisN*= 1,2 za građevne čestice površine do 1.000 m2 i to za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u, - max.kisN*= 1,05 za građevne čestice površine od 1.000 do 2.000 m2 m2 i to za građevne čestice u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG- u, . 
- max.kisN*= 0,9 za građevne čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja po PPUG-u i za građevne čestice površine veće od 2.000 m2 , - *U izračun nadzemnog koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu namjenu,
 - PMmin.= 1,5 / 1 SJ, - građevna čestica mora imati neposredan pristup sa ulice čiji karakteristični poprečni profil nije manji od 5m. 

Karakteristike