Aditus Mare d.o.o., Srima I 100 b, Vodice
T: +385 22 443 852, M: +385 99 684 5860
M: +385 99 338 4900, E: info@am-realestate.hr

Prodaja tri zemljišta u Vodicama

ID: 124-1

Građevinsko zemljište, prodaja

Županija: Šibensko-kninska

Grad: Vodice

Šira lokacija: Vodice

Cijena: 40.110,00 € (301.938,53 kn)

Cijena/m²: 105,00 €

Površina: 382,00 m²

Ime: Dora

Prezime: Barbarić

E-mail: info@am-realestate.hr

Telefon: 022/443-852

Telefon: 099/338-4900

Aditus Mare d.o.o., Srima I 100 b, Vodice
T: +385 22 443 852, M: +385 99 684 5860
M: +385 99 338 4900, E: info@am-realestate.hr

Opis

Prodaju se 3 građevinska zemljišta,  dimenzije zemljišta:

1. zemljište - 903,3 m2, dimenzije - 42 x 22 m

2. zemljište - 382 m2, dimenzije - 25.3 x 15.6 m

3. zemljište - 423 m2,  dimenzije - 29 x 14 m

Zemljišta se nalazi na atraktivnoj mirnoj lokaciji udaljeni od mora i centra Vodica 1600 metara ravnog blago ukošenog terena i nepravilnog oblika sa pogledom. Sva infrastruktura nalazi se blizu terena, a do istog vodi asfaltirani put. Prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji zemljišta su smještena u neizgrađenom (1.4, 1.5, 1.6) dijelu građevinskog područja naselja  prema kojem se propisuju sljedeći uvjeti obiteljske/višestambene gradnje:

Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje obiteljskih građevina (oznaka 1.4) u sklopu površina mješovite namjene (oznake M): - način gradnje: SS, - Pmin.= 600 m2 , - Pmax.= 1.400 m2 ,
 - Min. širina građevne čestice: 16 m,
 - Min. 25% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, 
- Emax.= Po+Su+Pr+2, - Vmax.= 10,0 m,
 - min.kig= 0,1, za građevne čestice veličine do 1.000 m2 ,
 - najmanja površina tlocrtnih projekcija građevina za građevne čestice površine veće od 1.000 m2 može iznositi 100 m2 , 
- x.kig= 0,3 za građevne čestice površine do 1.000 m2 ,
 - max.kig za građevne čestice površine veće od 1.000 m2 = 300 m2 +0,2 (koji se obračunava samo za dio površine iznad 1.000 m2 ), 
- max.kisN*= 0,6, - *U izračun nadzemnog koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu namjenu, 
- PMmin.= 1,5 / 1 SJ.
Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje višestambenih građevina (oznake 1.4 i 1.5) u sklopu površina mješovite namjene (oznake M):
 - način gradnje: SS, 
- Pmin.= 1.000 m2 , - Pmax.= 2.500 m2 , 
- Min. širina građevne čestice: 25 m,
 - Min. 25% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno 
- Emax.= Po+Su+Pr+2+Pk, - Vmax.= 13,0 10,5 m,
 - Max. dužina pročelja građevine: 30 m,
 - Najmanja udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica mora biti veća ili jednaka polovici njezine visine, 
- max.kig= 0,3, - max.kisN*= 0,9, 
- *U izračun nadzemnog koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu namjenu.

Karakteristike

Dozvole